Clas Gàidhlig ùr aig ìre tòiseach-tòiseachaidh ann an Lunnainn

January 13, 2020
by Colin West

Bhon an t-seachdain fhèin a-mach, bidh clas Gàidlig ùr ann aig ìre tòicheach-tòiseachaidh, feasgar Ardaoin aig City Lit.

 

Tuilleadh fhiosrachaidh ri fhaotainn an seo.

 

Mar a tha fios aig a h-uile Gàidheal: ‘S e obair latha tòiseachadh!. Mar seo, feumaidh a h-uile duine a tòiseachadh cho trath ‘s an urrainn dha!