Ionnsaich Gàidhlig air loidhne ann an Lunnainn.. neo ann an àite sam bith!

January 11, 2021
by Colin West

Tha àitheachan fhathast ri fhaighinn anns na clasaichean Gàidhlig aig City Lit do theirm ri tighinnn. Bidh na clasaichean gan lìbhrigeadh air loidhne. Mar siud, faodaidh sibh a bhith ann an Lunnainn neo taobh a-muigh. Ma ‘s e a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig rùn na Bliadhna Ùire agaibh, seo an cothram agaibh an dearbh rud a choileanadh! Agas mur h-e, chan eil i ro fhadalach! 

Mion-fhiosrachadh an-seo.

Tha sinn an dòchas gum bi sinn gur faicinn air Zoom!