Clas Gàidhlig Lunnainn

Bidh City Lit a’ ruith chlasaichean Gàidhlig gach oidhche Chiadain. Tha iad air an cumail ann an leas-thogalach City Lit air Sràid Eversholt, faisg air Stèisean Euston. Tha dà ìre ann do luchd-tòiseachaidh agus luchd-ionnsachaidh eadar-mheadhanach. Tha clas Ìre 1 a’ tòiseachadh aig 6f agus Ìre 2 aig 7.35f le Mòrag Traynor gan teagasg. Tha Mòrag a’ teagasg gràmar is faclan Gàidhlig tro chaochladh seòrsa stuthan-leughaidh, o bhàrdachd gu  sgeulachdan goirid gu artaigilean ann an irisean. Tha cothrom aig foghlamaichean air an comas bruidhne a leasachadh agus pàirt a ghabhail ann an còmhraidhean nan clasaichean. Gheibhear taobh sòisealta an dèidh nan clasaichean cuideachd (ris an canar ‘cultural field studies’) ann an taigh-seinnse faisg air làimh don fheadhainn a thogras thighinn ann. Tha cùrsaichean a’ cosg £179 san teirm (airson 12 leasan) air neo £109 do dhaoine a tha airidh air lasachadh.

A thuilleadh air na cùrsaichean cànain seachdaineil, bidh City Lit a’ cumail chùrsaichean eile air cuspairean leithid leughaidh ann an Gàidhlig. Bidh luchd-labhairt, leithid a’ bhana-bhàrd Ghàidhlig Meg Bateman uaireannan air aoigheachd aig a’ chlas Ghàidhlig.

  Ann Kinsman

  TidsearAnn Kinsman'S ann a Lodainn an Ear a tha Anna. 'Se tidsear-canain a th'innte.

  Marc Mac Uilleim

  Neach-ionnsachaidhMarc Mac UilleimThogadh Marc ann an Glaschu agus sa Chaisteal Nuadh. ‘Se prògramair a th’ann.

  Cailean Siar

  Neach-ionnsachaidhCailean Siar‘S ann à Glaschu a tha Cailean. ‘Se fear-lugha a th’ann.

  Dòmhnall Wilson

  Neach-ionnsachaidhDòmhnall WilsonRugadh Dòmhnall ann an Dùn Deòrsa, faisg air Inbhir Nis. ‘Se gàirnealair a th’ ann.

  Chris Atkinson

  Neach-ionnsachaidhChris AtkinsonRugadh Chris ann an Sruighlea. 'S e rianaire a th'ann.

  Rut NicDhòmhnaill

  Neach-ionnsachaidhRut NicDhòmhnaill'S ann à Glaschu a tha Rut bho thùs. Tha i ag obair na tasglainniche.

  Ùistean Greumach.

  Neach-ionnsachaidhÙistean Greumach. 'S e ministear anns an Eaglais Ath-leasaichte Aonaichte a th'ann an Ùisean.

  Maurice Leeke

  Neach-ionnsachadhMaurice LeekeTha Morris a' fuireach ann an Norfolk ach tha buinteanas aige ann an Druim na Drochaid.