Eaglais Cùirt-a-Crùin

 

Tha ceithir seirbheisean Gàidhlig aig Eaglais Cùirt Crùn na h-Alba air an cumail air an dàrna Didòmhnaich dhen Mhàrt, Chèitean, t-Sultain agus Dùbhlachd. Tha na seirbheisean a’ gabhail an riochd thraidiseanta le fear-togail nan Salm a’ cur a-mach an loidhne. Tha seirbheisean a’ tòiseachadh aig 3.30f agus tha fàilte ron a h-uile duine fuireach airson suipear buffet an dèidh làimhe. Tha fiosrachadh mu na seibheisean a bhios air an cumail anns na mìosan ri teachd air an làrach-lìn seo, fo ‘Tachartasan’.