Sgeulachdan An t-Samhraidh: Anna

August 31, 2019
by Colin West

Chaidh Anna bhon a’chlas Ghàidhlig Lunnainn dhan an Fhèis Cheòl Thradiseanta ann an Sidmouth as t-samhradh am bliadhna. Agus cò thachair i ris an-sin ach… Domhnall, bhon a’ chlas Ghàidhlig Lunnainn!

Thuirt Anna: “Bha e sgoinneil a bhith a chluintinn gu tàlant mòr Albannach mar am Feis Rois Ceilidh Trail, Kim Carnie is Iona Fife. Bha ceithir laithean air leth a bh’agam.”

Tha an t-saoghal gu math beag!