Buidhnean Gàidhlig ann an Lunnainn

Coitcheann

 

Comunn Gàidhlig Lunnainn

An comunn Gàidhlig as sine san t-saoghal

 

Clas Gàidhlig Lunnainn

Ionnsaich Gàidhlig anns an teas-meadhan Lunnainn

Còisir Lunnainn

A’ chòisir Ghàidhlig as sine san t-saoghal

Cearcall Còmhraidh

Buidheann neo-fhoirmeil a’ bhios a’ coinneachadh son cofaidh is còmhradh

Seirbhisean Gàidhlig

 

Clèireach

Cùirt a' Chrùin, Eaglais na h-Alba

Tha ceithir seirbhisean Gàidhig air an cumail an-seo gach bliadhna

Eaglais Ath-leasaichte Aonaichte

Eaglais Lumen

Bidh corra sheirbhis agus corra chuirm-ciùil air an cumail an-seo. Bha seirbhis na Nollaig air a chumail an-seo ann an 2018.

Caitligeach

Eaglais Chaitligeach na Ròimhe St Mary Moorfields

Gu h-àbhaisteach, bithear a’ cur aifreann Gàidhlig air doigh an-seo turas sa bhliadhna