Bloga

Còisir Lunnainn: Gàidheil sa Cheanna-bhaile

Còisir Lunnainn: Gàidheil sa Cheanna-bhaile

  An t-seachdain sa, rinn Còisir Ghàidhlig Lunnainn cuirm ann an aon de thallachan-lìbhre Chathair Lunnainn. Tha Cailean West a’ beachdachadh oirre.   Is e buidheann urramach a th’ ann an Còisir Ghàidhlig Lunnainn. Tha fhreumhaichean a’ dol air ais gu 1891,...

Clas Gàidhlig ùr aig ìre tòiseach-tòiseachaidh ann an Lunnainn

Clas Gàidhlig ùr aig ìre tòiseach-tòiseachaidh ann an Lunnainn

Bhon an t-seachdain fhèin a-mach, bidh clas Gàidlig ùr ann aig ìre tòicheach-tòiseachaidh, feasgar Ardaoin aig City Lit.   Tuilleadh fhiosrachaidh ri fhaotainn an seo.   Mar a tha fios aig a h-uile Gàidheal: 'S e obair latha tòiseachadh!. Mar seo, feumaidh a...

Oidhche fhosgailte aig Còisir Ghàidhlig Lunnainn

Oidhche fhosgailte aig Còisir Ghàidhlig Lunnainn

Bidh Oidhche Fhosgailte ann aig Còisir Ghàidhlig Lunnain air Dimairt, an aonamh latha air fichead, Am Fhaoilleach am-bliadhna   Gàidhlig, ceòl, tì, cèic - chan eil adhbhar a bhith a' gearran aig duine sam bith!   Tha sinn an dòchas gun chì sinn cuid dhuibh...

Mòd Ghlaschu 2019

Mòd Ghlaschu 2019

Thill Còisir Lunnain dhan a' Mhod Naiseanta Rìoghaill ann an Glaschu am bliadhna, às dèidh mòran bliadhnachain. Bha Eilidh Cooper Oliver ann agus  an-seo tha i an innse dhuinn mu dheidheinn..   [Dealbh os ceann: buill na Còisir Lunnainn leis na brògan spaideil...

James Boswell anns an Eilean Sgitheanach

James Boswell anns an Eilean Sgitheanach

Tha Robbie Kerr, "alumnus" a' chlais Ghàidhlig Lunnainn, air pìos a sgrìobhadh mu bheatha James Boswell agus gu h-àraidh an turas a rinn e còmhla ri Dr. Johnson don Eilean Sgitheanach ann an 1773. Choinnich an dithis ann an sràid Russell ann an Covent Garden; mar...

Cùirmean-ciùil Ghàidhealach ann an Lunnainn ‘san àm ri teachd

Cùirmean-ciùil Ghàidhealach ann an Lunnainn ‘san àm ri teachd

Bidh Skerryvore a' cluich ann an Lunnainn aig a' 'Garage' ann an Highbury Corner an ath-sheachdain. Tha an consart dìreach air a chur an cèill. Barrachd fiosrachaidh agus ticeadan an seo. Agus bidh Mànran a' cèilidh oirnn 'sa Ghearran an ath-bhliadhna. Barrachd...

Sgeulachdan An t-Samhraidh: Anna

Sgeulachdan An t-Samhraidh: Anna

Chaidh Anna bhon a'chlas Ghàidhlig Lunnainn dhan an Fhèis Cheòl Thradiseanta ann an Sidmouth as t-samhradh am bliadhna. Agus cò thachair i ris an-sin ach... Domhnall, bhon a' chlas Ghàidhlig Lunnainn! Thuirt Anna: "Bha e sgoinneil a bhith a chluintinn gu tàlant mòr...

‘Vlog’ ann an Gaelic mu Laithean-Saora

‘Vlog’ ann an Gaelic mu Laithean-Saora

Tha Cailean Siar às a Clas Gàighlig Lunnainn air 'vlog' a dhèanamh mu dheidheinn nam laithean-saora aige 'sna h-Eileanan. Tha am vlog ann an Gàidhlig le fo-thiotalan ann am Beurla.   Tha am vlog ri fhaighinn gu h-iosal: Vlog ann an Gàidhlig - Laithean-Saora ‘sna...