Bloga

Bhideo: Sgrìob Mhòr ‘sa Ghaidhealtachd, Earrann a Ceithir

Bhideo: Sgrìob Mhòr ‘sa Ghaidhealtachd, Earrann a Ceithir

Cailean an-seo bhon làraich-lìn gaelicinlondon.net. Rinn mi bhideo mun turas agam 'sa Ghaidhealtachd o chionn ghoirid. Sin am bhideo mu dheireadh, ga thogail nuair a bha mi fàisg air an Aghaidh Mhòr. Ri fhaotann ann an Gàidhlig le fo-thiotalan gu h-ìosal) no gun...

Bhideo: Sgrìob Mhòr ‘sa Ghaidhealtachd, Earrann a Trì

Bhideo: Sgrìob Mhòr ‘sa Ghaidhealtachd, Earrann a Trì

Cailean an-seo bhon làraich-lìn gaelicinlondon.net. Rinn mi bhideo mun turas agam 'sa Ghaidhealtachd o chionn ghoirid. Seo "Earrann a Trì: an t-Eilean Sgitheanach… agus Hiort". Ri fhaotann ann an Gàidhlig le fo-thiotalan (gi h-ìosal) no gun fo-thiotalan (an-seo:...

Bhideo: Sgrìob Mhòr ‘sa Ghaidhealtachd

Bhideo: Sgrìob Mhòr ‘sa Ghaidhealtachd

Cailean an-seo bhon làraich-lìn gaelicinlondon.net. Rinn mi bhideo mun turas agam 'sa Ghaidhealtachd o chionn ghoirid. Seo "Earrann a h-Aon: Lunnainn gu Barraigh". Ri fhaotann ann an Gàidhlig le fo-thiotalan (gu h-ìosal) no gun fo-thiotalan (an-seo:...

Bhideo: Sgrìob Mhòr ‘sa Ghaidhealtachd, Earrann a Dhà

Bhideo: Sgrìob Mhòr ‘sa Ghaidhealtachd, Earrann a Dhà

Cailean an-seo bhon làraich-lìn gaelicinlondon.net. Rinn mi bhideo mun turas agam 'sa Ghaidhealtachd o chionn ghoirid. Seo "Earrann a Dhà: Caolas Cumhang gu Torridon". Ri fhaotann ann an Gàidhlig le fo-thiotalan (gu h-ìosal) no gun fo-thiotalan (an-seo:...

Còisir Lunnainn: Gàidheil sa Cheanna-bhaile

Còisir Lunnainn: Gàidheil sa Cheanna-bhaile

  An t-seachdain sa, rinn Còisir Ghàidhlig Lunnainn cuirm ann an aon de thallachan-lìbhre Chathair Lunnainn. Tha Cailean West a’ beachdachadh oirre.   Is e buidheann urramach a th’ ann an Còisir Ghàidhlig Lunnainn. Tha fhreumhaichean a’ dol air ais gu 1891,...

Clas Gàidhlig ùr aig ìre tòiseach-tòiseachaidh ann an Lunnainn

Clas Gàidhlig ùr aig ìre tòiseach-tòiseachaidh ann an Lunnainn

Bhon an t-seachdain fhèin a-mach, bidh clas Gàidlig ùr ann aig ìre tòicheach-tòiseachaidh, feasgar Ardaoin aig City Lit.   Tuilleadh fhiosrachaidh ri fhaotainn an seo.   Mar a tha fios aig a h-uile Gàidheal: 'S e obair latha tòiseachadh!. Mar seo, feumaidh a...

Oidhche fhosgailte aig Còisir Ghàidhlig Lunnainn

Oidhche fhosgailte aig Còisir Ghàidhlig Lunnainn

Bidh Oidhche Fhosgailte ann aig Còisir Ghàidhlig Lunnain air Dimairt, an aonamh latha air fichead, Am Fhaoilleach am-bliadhna   Gàidhlig, ceòl, tì, cèic - chan eil adhbhar a bhith a' gearran aig duine sam bith!   Tha sinn an dòchas gun chì sinn cuid dhuibh...

Mòd Ghlaschu 2019

Mòd Ghlaschu 2019

Thill Còisir Lunnain dhan a' Mhod Naiseanta Rìoghaill ann an Glaschu am bliadhna, às dèidh mòran bliadhnachain. Bha Eilidh Cooper Oliver ann agus  an-seo tha i an innse dhuinn mu dheidheinn..   [Dealbh os ceann: buill na Còisir Lunnainn leis na brògan spaideil...